Εισάγετε παρακάτω τις τιμές που θέλετε για υπολογισμό

(kg)